Audit Committee:Mr. WANG Liyan (Chairman)   Mr. ZHANG Ping   Mr. WU Liang

Remuneration Committee:Mr. SUN Yansheng (Chairman)   Mr. ZHANG Ping   Mr. WU Liang

Nomination Committee:Mr. LU Minfang (Chairman)   Mr. WANG Liyan   Mr. WU Liang

Strategic and Sustainability Committee:Mr. LU Minfang (Chairman)   Mr. ZHANG Jiawang   Mr. SUN Qian   Mr. ZHAO Jiejun