There are nine people in the Board of Directors

2023-08-10 12:23:47

 

Executive Directors:Mr. ZHANG Jiawang 

Non-Executive Directors:Mr. LU Minfang (Chairman)   Mr. SUN Qian   Mr. ZHANG Ping   Mr. ZHAO Jiejun   Ms. SHAO Lijun

Independent Non-Executive Directors:Mr. WANG Liyan   Mr. WU Liang   Mr. SUN Yansheng